تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات

مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 18,800 تومان
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8