تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7