تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13