تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 14