تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کامپوزیت پلاستیکی چوب با استفاده از نانوصفحات گرافین – نشریه الزویر

عنوان فارسی: کامپوزیت پلاستیکی چوب با استفاده از نانوصفحات گرافین
عنوان انگلیسی: Wood plastic composite using graphene nanoplatelets
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6051 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.39Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد مرکب
مجله: مجله بین المللی ماکرومولکولهای بیولوژیکی
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی: گرافن، ویژگی های مکانیکی، کامپوزیت پلاستیک چوب، Nanoplatelets، عامل جفت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 مواد

2.2 ترکیب مواد

2.3 آماده سازی کامپوزیت

2.4 تعریف

2.4.1 ویژگی مکانیکی

2.4.2 تست های پایداری بُعدی

2.3.4 مطالعه ریختی

2.4.4 ویژگی گرمایی

3. نتایج و بحث

3.1 ویژگی های کششی

3.2 ویژگی های خمشی

3.3 قدرت ضربه ای ایزود

3.4 کشیدگی در شکستن

3.5 جذب آب و پایداری بُعدی

3.6 ویژگی های ریختی

3.7 ویژگی های ترمال (حرارتی)

4 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This article presents the preparation and characterization of wood flour/polypropylene (PP) composites filled with graphene nanoplatelets (GNPs). The effects of GNPs, as reinforcing agent, on the mechanical and physical properties were also investigated. In order to increase the interphase adhesion, maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) was added as a coupling agentto allthe composites studied. The morphology of the specimens was characterized using scanning electron microscopy (SEM) technique. The results of strength measurements indicated that when 0.8 wt.% GNPs were added,tensile and flexural properties reached their maximum values.At high levels of GNPs loading (3–5 wt.%), increased population of GNPs leads to agglomeration and stress transfer gets blocked. The addition of GNPs filler moderately increased the impact strength of composites. Addition of GNPs decreased the average water uptake and thickness swelling by 35% and 30%, respectively, compared to the control sample (without GNPs). It was observed that the composites filled with GNPs decomposed at higher temperatures compared to the pure PP and control. In all cases, the degradation temperatures shifted to higher values after the addition of GNPs. The improvement of physical and mechanical properties of composites confirmed that GNPs have good reinforcement and the optimum effect of GNPs was achieved at 0.8 wt.%.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله آماده سازی و تعریف کامپوزیت آرد چوب/پلی پروپیلن (PP) پرشده با نانوصفحات گرافین (GNP) را ارائه می کند. اثرات GNP، به عنوان یک عامل تقویت کننده، بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی نیز بررسی شدند. به منظور افزایش چسبندگی فاز میانی، پلی پروپیلن مائیک آنهیدرید پیوند خورده با گیاه (MAPP) به عنوان یک عامل پیوندی به همه ی کامپوزیت های مورد مطالعه افزوده شد. ریخت شناسی گونه ها نیز با اشتفاده از اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM) تعریف شد. نتایج اندازه گیری قدرت نشان داد که وقتی 0.8wt.% GNP افزوده شد، ویژگی های کششی و خمشی به مقادیر بیشینه خود رسیدند. در سطوح بالای بارگذاری GNP (3-5wt%)، افزایش تعداد GNPها منجر می شود به انباشتگی و انتقال تنش بلوکه می شود. افزودن فیلر GNP به صورت متوسط اثر قدرت کامپوزیت را افزایش می دهد. افزودن GNP میانگین جذب آب و ضخامت آماس (ورم) را در قیاس با نمونه کنترل (بدون GNP) تا 35% و 30 درصد به ترتیب، کاهش داد. مشاهده شد که کامپوزیت های پرشده با GNP در قیاس با PP خالص و کنترل در دمای بالاتر تجزیه می شوند. در همه موارد، با افزودن GNP، دماهای تنزل به مقادیر بالاتر تغییر یافتند. بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت ها تایید کرد که GNP تقویت خوبی دارد و اثر بهینه GNP در 0.8wt% حاصل شد.