مقاله خلاصه شده

دانلود خلاصه مقاله اختلال کم توجهی/ بیش فعالی در بزرگسالان (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله اختلال کم توجهی/ بیش فعالی در بزرگسالان (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 7
دانلود خلاصه مقاله هوش مصنوعی انسان محور برای بخش عمومی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله هوش مصنوعی انسان محور برای بخش عمومی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 6
دانلود خلاصه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
دانلود خلاصه مقاله تامل بر توسعه تئوری در مدیریت زنجیره تامین پایدار (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله تامل بر توسعه تئوری در مدیریت زنجیره تامین پایدار (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 7
دانلود خلاصه مقاله تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله تاثیر بحران مالی جهانی بر دارایی های نقد شرکت ها (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 6