دانلود ترجمه مقاله اثرات تجویز پس لقاحی آلکالویید از برگ Senna alata بر اثرات مادری و جنینی موش آبستن - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله اثرات تجویز پس لقاحی آلکالویید از برگ Senna alata بر اثرات مادری و جنینی موش آبستن - مجله Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات تجویز پس لقاحی آلکالویید ها از برگ های Senna alata بر روی برخی اثرات مادری و جنینی موش های آبستن
عنوان انگلیسی
Effects of Post-coital Administration of Alkaloids from Senna alata (Linn. Roxb) Leaves on some Fetal and Maternal Outcomes of Pregnant Rats
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2012
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4289
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم جانوری، بیو شیمی و مامایی
مجله
مجله علمی پژوهشی باروری و ناباروری (Journal of Reproduction & Infertility)
دانشگاه
بیوشیمی، دانشگاه Ilorin، نیجریه
کلمات کلیدی
سقط جنین کننده، آلکالویید، استروژنیسیتی، مسمومی جنینی، بقولات، جذب مجدد، فعالیت انتخابی، S. alata
فهرست مطالب
چکیده
نتیجه گیری
روش ها
مواد شیمیایی و معرف ها
عصاره گیری و استخراج آلکالویید ها
آنالیز های آلکالویید
تجزیه تحلیل فعالیت سقط جنینی
تعیین فعالیت های استروژنی و آنتی استروژنی
آنالیزهای آماری
نتایج
اثرات آلکالویید های S. alata روی موش های آبستن
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: The abortifacient claim of Senna alata (S. alata) was scientifically validated recently with alkaloids speculated to be the bioactive agent. This speculation is yet to be substantiated or refuted by scientific evidence. The present study was aimed to investigate the pregnancy terminating effects of the alkaloids from S. alata leaves.

Methods: Twenty four Pregnant rats (143.99±1.21 g) allocated randomly to four groups: A, B, C and D respectively received, 0.5 ml of distilled water, 250, 500 and 1000 mg/kg body weight of the S. alata extracted alkaloids orally, once daily from day 10 until day 18 post-coitum. The indices of abortifacient were evaluated at the end of the exposure period. The results were analyzed by both the analysis of variance and Duncan's multiple range test and p<0.05 was considered as statistically significant.

Results: Thin-layer chromatographic separation produced five spots with Rf values of 0.28, 0.33, 0.39, 0.47 and 0.55 which gave positive reaction with Meyer’s and Wagner’s reagents, respectively. The number of implantation sites and corpora lutea, as well as the concentrations of FSH, LH, progesterone, weight of uterus, uterine/ body weight ratio, glucose and cholesterol decreased significantly (p<0.05) whereas the resorption index, pre- and post-implantation losses, uterine protein content and alkaline phosphatase activity increased significantly. None of the alkaloid treated animals presented with provoked vaginal opening or bleeding except fetal deaths. The alkaloid decreased the maternal weight gain, as well as feed and water intake.

Conclusion: Overall, the alkaloids from S. alata leaves exhibited anti-implantation, anti-gonadotropic, anti-progesteronic, embryonic resorptive, feto-maternal toxic activities but not complete abortifacient. The alkaloids alone may not be the sole abortifacient bioactive agent in the leaf extract.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

پیشینه: ادعای خاصیت سقط جنینی Senna alata(S. alata) به طور علمی اخیرا با آلکالویید های دارای معرف های زیستی فعال ارزشیابی شد.این گمانه زنی هنوز توسط شواهد علمی مبرهن تایید یا رد نشده است. هدف مطالعه حال حاضر بررسی اثرات سقط جنینی آلکالویید های برگ های s.alata می باشد.
روش ها: بیست و چهار موش آبستن (143.99±1.21 گرم) به طور تصادفی به چهار گروه A،B،Cو D تقسیم شدند که به ترتیب با 0.5 میلی لیتر آب مقطر، 250،500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آلکالویید های استخراج شده از s.alata به صورت یک روز در میان از روز دهم تا 18 روز پس از لقاح تلقیح شدند. شاخص های سقط جنین در انتهای دوره آزمایشی ارزیابی شد. نتایج با هر دو آنالیز واریانس و آزمون چند دامنه ای دانکن تجزیه تحلیل شده و p<0.05 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
نتایج: تفکیک کراماتوگرافی لایه نازک، تولید 5 لکه با مقادیر Rf 0.28،0.33،0.39،0.47 و 0.55 کردند که به ترتیب با معرف های meyer و wagner واکنش مثبت نشان دادند. تعداد مکان های پیوندی و corpora lutea علاوه بر غلظت های FSH،LH،پروژسترون، وزن جنین، نسبت وزن جنین به وزن بدن، گلوکز و کلسترول به طور معناداری کاهش پیدا کرد(p<0.05) در حالی که شاخص جذب مجدد، افت قبل و پس پیوندی، محتوی پروتین رحم و فعالیت فسفاتاز قلیایی به طور معناداری افزایش پیدا کرد.هیچ یک از حیوانات تلقیح شده با آلکالویید نشانه ای از باز شدن و یا خونریزی مهبلی به جز مرگ جنین بروز ندادند.آلکالویید موجب کاهش وزن مادر علاوه بر کاهش مصرف آب و غذا شد.
نتیجه گیری:ئبه طور کلی، آلکالویید های برگ های S. alata ، فعالیت های ضد رشد جنینی،ضد گنادوتروپیک، ضد پروژسترون، مکش و جذب جنینی و سمیت مادری-جنینی دارند با این حال کاملا سقط کننده نمی باشد.آلکالویید های موجود در عصاره برگی به تنهایی عامل زیستی سقط کننده نمی باشد.


بدون دیدگاه