ترجمه مقاله تاثیر مکمل آهن و فشار تمرین بر سطوح هموگلوبین خون

ترجمه مقاله تاثیر مکمل آهن و فشار تمرین بر سطوح هموگلوبین خون
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر مکمل آهن و فشار تمرین بر سطوح هموگلوبین خون در میان بازیکنان فوتبال مرد دانشگاه Jimma
عنوان انگلیسی
Effects of iron supplement and exercise intensities on the levels of blood hemoglobin among Jimma University male soccer players
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2014
نشریه
Ulakbim
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5091
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی و علوم تغذیه
مجله
مجله ترکیه تمرین و ورزش
دانشگاه
گروه علوم ورزشی، دانشگاه جیمما، اتیوپی
کلمات کلیدی
هموگلوبین، مکمل آهن، سلول های قرمز خون، بازیکنان فوتبال
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش شناسی
حیطه مطالعه
طرح مطالعه
افراد مکمل و پروتکل تمرین
کنترل کیفیت داده ها
تحلیل آماری
مسائل اخلاقی
نتایج و بحث
نتایج آزمون خون و بحث
آزمایش های فیزیولوژیکی و عملکرد
نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract This study was aimed to examine the effects of Iron Supplement and Exercise Intensities on the Levels of Blood Hemoglobin among Jimma University Male Soccer Players. The subjects of this study were twenty male soccer players (ten players in each group) and they were purposively selected and randomly assigned in each group. Anthropometric (age, height, weight and body mass index), physiological (resting heart rate and blood pressure), endurance performance (12 min run and Bruce incremental test) and hematological (hemoglobin and red blood cell tests) variables were tested by digital scale in meter, digital balanced beam scale in kilogram, and body mass index was calculated, Sphygmomanometer, stop watch and humacount hematology analyzer. The analyses were carried out by the descriptive statistical analysis included mean and standard deviation, using SPSS version 16.0 software with a p-value <0.05. 5ml of blood sample were collected before, during and after supplying iron with folic acid in the 12 weeks of the study period. Therefore, both in high and moderate intensity training statistically significant mean difference were observed in RHR, SBP, DBP, Cooper test, HB and RBC at (p<0.05) The mean RBC difference of high and moderate intensity group was 0.98 ml/cm3 (22.99%) and 0.75 ml/cm3 (17.94%) respectively before and after supplementation and endurance training. The mean HB difference of high and moderate intensity group was 3.35 g/dl (23.29%) and by 2.05 g/dl (14.36%) respectively before and after supplementation and endurance training. This study showed that iron supplementation increased hemoglobin level of soccer players in high intensity and moderate intensity endurance training
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر مکمل آهن و فشار تمرینات بر سطوح هموگلوبین خون در میان بازیکنان فوتبال مرد دانشگاه Jimma می باشد. افراد این مطالعه بیست بازیکن فوتبال مرد ( ده بازیکن در هر گروه) می باشد و آن ها به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در هر گروه قرار گرفتند. متغیر های تن سنجی (سن، قد، وزن و شاخص توده بدن)، فیزیولوژیکی (ضربان قلب و فشار خون)، عملکرد استقامت (12 دقیقه دو و آزمون افزایشی Bruce) و خونی (هموگلوبین و آزمایش سلول های قرمز خون) توسط ترازوی دیجیتالی به متر، ترازوی پرتو متعادل به کیلوگرم آزمایش شد و شاخص توده بدن توسط دستگاه فشارخون، ساعت توقف و تحلیل خون humaccount محاسبه شد. تحلیل ها توسط تحلیل آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار انجام شد، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 با ارزشP< 0.05 میلی لیتر نمونه خون قبل، حین و بعد از مکمل خون با فولیک اسید در 12 هفته دوره مطالعه جمع آوری شد. بنابراین، هر دو در آموزش با شدت بالا و متوسط از نظر آماری تفاوت معناداری بین RHR, SBP,DBP، آزمون Cooper، HB و RBC در سطح معناداری (p<0.05) دیده شد. تفاوت RBC گروه با شدت میانه و بالابه ترتیب قبل و بعد از مکمل و آموزش استقامت 0.98ml/cm (22.99%) و 0.75 ml/cm بوده است. تفاوت میانگین HB گروه با شدت بالا و و میانه به ترتیب قبل و بعد از مکمل و آموزش استقامت 3.35g/dl (23.29%) و 2.05g/dl (14.36%) بوده است. این مطالعه نشان داد که مکمل آهن سطح هموگلوبین بازیکنان فوتبال در تمرین استقامتی بالا و میانه را افزایش داد.

بدون دیدگاه