ترجمه مقاله رابطه رفتار منحرف در محل کار با عدالت سازمانی و پیشرفت کارکنان - نشریه Macrothink

ترجمه مقاله رابطه رفتار منحرف در محل کار با عدالت سازمانی و پیشرفت کارکنان - نشریه Macrothink
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه رفتار منحرف در محل کار با عدالت سازمانی و پیشرفت کارکنان در دانشگاه های تهران
عنوان انگلیسی
The Relationship of the Deviant Workplace Behavior with the Organizational Justice and Staff Development in the Universities of Tehran
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2015
نشریه
Macrothink
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7700
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مجله
مجله بین المللی مطالعات منابع انسانی - International Journal of Human Resource Studies
دانشگاه
دانشگاه اصفهان
کلمات کلیدی
رفتار منحرف نیروی کار، پیشرفت کارکنان، عدالت سازمانی ، کارکنان دانشگاه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ابزارها
یافته ها
الف) یافته های وصفی
عدالت سازمانی
یافته های مربوط به سوالات تحقیقاتی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The present study aims at investigating the relationship of the deviant workplace behavior with the organizational justice and staff development in the universities of Tehran. The descriptive-correlational research method has been used, while the data analysis has relied on the correlation and regression analysis. The research population has comprised of the all staff of the selected universities in Tehran. Sampling has been conducted through stratified random method, which resulted in a sample with 326 participants. In order to measure the deviant workplace behavior and staff development, two researcher-made questionnaires have been used (reliability= 0.92 and 0.85, respectively), while the organizational justice has been measured using the Niehoff and Moorman (1996) (reliability= 0.87). The findings revealed that deviant workplace behavior has a negative relationship with the staff development (p=32) and organizational justice (p=22). The results of the regression analysis delineated that staff development has a mediating role in the relationship between organizational justice and deviant workplace behavior. That is, organizational justice sets grounds for staff development and in turn, staff development reduces the deviant workplace behaviors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعه کنونی به منظور بررسی رابطه رفتار منحرف در محل کار با عدالت سازمانی و پیشرفت کارکنان در دانشگاه های تهران است. روش تحقیقاتی توصیفی-همبستگی بکار رفته است. جمعیت تحقیقاتی از کل کارکنان دانشگاه های برگزیده در تهران تشکیل شده است. نمونه برداری به صورت روش تصادفی طبقاتی صورت گرفته است که منجر به ایجاد یک نمونه 326 نفره شده است.برای سنجش رفتار نیروی کار منحرف و پیشرفت کارکنان ،دو پرسشنامه ی ایجاد شده توسط محقق بکار رفت (قابلیت اعتماد به ترتیب =0.92 و 0.85 بود)، در حالیکه عدالت سازمانی با استفاده از نیهوف و مورمن (1996) اندازه گیری شد (قابلیت اطمینان =0.87).یافته ها آشکار کرد رفتار منحرف در محل کار دارای رابطه ی منفی با پیشرفت کارکنان (p=32) و عدالت سازمانی (p=22) بود.نتایج آنالیز رگرسیون مشخص کرد پیشرفت کارکنان دارای نقش واسطه ای در رابطه ی بین عدالت سازمانی و رفتار منحرف در محل کار بود.یعنی عدالت سازمانی ، زمینه ها را برای پیشرفت کارکنان فراهم میکند و در عوض پیشرفت کارکنان ، رفتارهای منحرف نیروی کار را کاهش میدهد.

بدون دیدگاه