تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تعریف پارامترهای مدل خسارت پلاستیک بتن

عنوان فارسی: تعریف پارامترهای مدل خسارت پلاستیک بتن
عنوان انگلیسی: Defining parameters for concrete damage plasticity model
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : Challengejournal
فرمت مقاله انگلیسی : pdf فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : ژورنال
شناسه ISSN مجله : 2149-8024 کد محصول : 10722
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.10Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، مدیریت ساخت، سازه
مجله: مجله چالش مکانیک ساختاری - CHALLENGE JOURNAL OF STRUCTURAL MECHANICS
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، دانشگاه ساکاریا، ترکیه
کلمات کلیدی: روش المان محدود، ستون بتن آرمه، مدل آسیب پلاستیک، مکانیسم های شکست
کلمات کلیدی انگلیسی: Finite element method - Reinforced concrete beam - Plastic damage model - Failure mechanisms
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ضمیمه: ندارد ☓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.20528/cjsmec.2015.07.023
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. رفتارهای ساختاری مصالح

2.1. مدل بتنی

2.2. رفتار تنش تک محوره فولاد

3. آزمایشهای صحت سنجی

4. مدل سازی المان محدود

5. نتایج و بحث

5.1. آزمایش موردی 1 (آردوینی و همکاران، 1997)

5.2. آزمایش موردی 2 (بنجدو و همکاران، 2007)

5.3. آزمایش موردی 3 (شریف و همکاران، 1994)

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Behavior of reinforced concrete beam cannot be captured by elastic damage models or elastic-plastic constitutive laws only. When these two models coupled, load deflection behavior of reinforced concrete can be observed through numerical modeling. Thus, using concrete damage plasticity approach in finite element modeling can lead researches for sufficient numerical results when compared to experimental tests. In order to determine the material damage model of concrete, some laboratory tests are required. This paper offers an equation for damage parameter to capture damage behavior. In addition, modeling strategies are developed by checking the model sensitivity against mesh density, dilation angle and fracture energy of concrete. Finite element models are verified by three different experimental tests. In this study ABAQUS finite element software is employed to model reinforced concrete beam with concrete damage plasticity approach. This study shows that difference between the results from numerical models and experimental tests are in acceptable range.

1. Introduction

Constitutive behavior of concrete is very difficult to capture by using elastic damage models or elastic plastic laws. In elastic damage model irreversible strains cannot be captured. It can be seen in Fig. 1(b) that a zero stress corresponds to a zero strain which makes damage value to be overestimated. On the other hand when elastic plastic relation is adopted the strain will be overestimated since the unloading curve will follow the elastic slope (Fig. 1(c)). Concrete Damage Plasticity (CDP) model which combines these two approaches can capture the constitutive behavior of experimental unloading (Fig. 1(a)) (Jason et al., 2004).

6. Conclusions

Three different experimental tests are verified by using modeling strategies explained in the previous sections. Results show that experimentally observed loading trends and magnitudes for entire loading range of RC beams can be captured by employing CDP modeling approach. Basically mesh density, dilation angle and concrete fracture energy are calibrated to develop modeling strategies. It is obvious that if material properties and geometrical information about real test are given in detail then numerical models give better results than those with missing information. Also this study proves that defining damage parameters for compression behavior with proposed equation gives satisfactory results. But this equation can be improved with real test results for further investigations.

نمونه متن ترجمه

چکیده

رفتار تیرهای بتنی مسلح با استفاده از مدل های خسارت الاستیک یا قوانین اساسی الاستیک پلاستیک به تنهایی مدل نخواهد شد. هنگامی که این دو مدل همراه یکدیگر استفاده شوند، رفتار بار-تغییرمکانی بتن مسلح از طریق مدل سازی عددی قابل مشاهده می باشد. بنابراین، استفاده از روش آسیب پذیری پلاستیک بتن در مدل سازی المان محدود می تواند تحقیقات را به نتایج عددی مناسبی در مقایسه با نتایج آزمایشهای تجربی هدایت کند. به منظور تعیین مدل خسارت مصالح بتنی، برخی تست های آزمایشگاهی مورد نیاز است. این مقاله یک معادله برای پارامترهای خسارت برای دست یافتن به رفتار بتن در خسارت ارائه می دهد. علاوه بر این، استراتژی های مدل سازی توسط چک کردن مدل حساسیت سنجی در برابر چگالی مش، زاویه اتساع و انرژی شکست بتن توسعه می یابند. مدل های المان محدود بر اساس سه تست تجربی مختلف صحت سنجی می شوند. در این مطالعه برای مدل نمودن تیر بتن مسلح با رویکرد خسارت پلاستیک بتن از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس استفاده شده است. این مطالعه نشان می دهد که تفاوت بین نتایج مدل های عددی و تست های آزمایشگاهی در محدوده قابل قبول است.

1. مقدمه

مدل کردن رفتار ساختاری بتن بواسطه استفاده از مدل خسارت الاستیک یا قوانین الاستیک پلاستیک بسیار دشوار است. در مدل خسارت الاستیک کرنشهای برگشت ناپذیر قابل مدلسازی نیستند. در شکل 1 (ب) دیده می شود که تنش صفر متناسب با کرنش صفر است که باعث می شود خسارت دست بالا محاسبه شود. از سوی دیگر وقتی رابطه الاستیک پلاستیک استفاده شود، از آنجایی که منحنی بار برداری از شیب الاستیک پیروی می کند، کرنش دست بالا تخمین زده میشود (شکل 1 (ج)). مدل خسارت پلاستیک بتن (CDP) که ترکیبی از این دو روش است، می تواند رفتار ساختاری باربرداری تجربی را مدل کند (شکل 1 (الف)) (جیسون و همکاران، 2004).

6. نتیجه گیری

سه آزمایش تجربی مختلف توسط استراتژیهای مدل سازی که در بخشهای قبلی تشریح شد، صحت سنجی شده اند. نتایج نشان می دهد که روند بارگذاری و بزرگای کل محدوده بارگذاری تجربی مشاهده شده، برای تیرهای بتن مسلح را می توان با به کارگیری رویکرد مدل سازی CDP مدلسازی نمود. اساسا چگالی مش، زاویه اتساع و انرژی شکست بتن برای توسعه استراتژیهای مدل سازی کالیبره می شود. واضح است که اگر خواص مصالح و اطلاعات هندسی آزمایش واقعی با جزییات در دست باشد، مدل های عددی نتایج بهتری نسبت به مدلهایی که این اطلاعات را ندارند ارائه میکند. همچنین در این مطالعه ثابت می شود که پارامترهای خسارت برای رفتار فشاری با معادله ارائه شده نتایج رضایت بخشی را به دست می دهد. اما به منظور تحقیقات بیشتر، این معادله را می توان با نتایج آزمایشهای واقعی بهبود بخشید.

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10722 IranArze     10722 IranArze1     10722 IranArze2