مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع
دانلود ترجمه مقاله همسو سازی راهبرد های زنجیره عرضه با عدم قطعیت محصول

دانلود ترجمه مقاله همسو سازی راهبرد های زنجیره عرضه با عدم قطعیت محصول

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله آشنایی با توسعه خط محصول نرم افزار - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله آشنایی با توسعه خط محصول نرم افزار - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله تعمیمات اخیر توزیع وایبول - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تعمیمات اخیر توزیع وایبول - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله پویایی سیستم خدمات محصولات صنعتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله ساختار بازار و هزینه سرمایه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ساختار بازار و هزینه سرمایه - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

دانلود ترجمه مقاله محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله مراحل زبان های استاندارد در فرایند مهندسی مجدد - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مراحل زبان های استاندارد در فرایند مهندسی مجدد - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله توسعه نرم افزار قاعده مند برای تدریس - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه نرم افزار قاعده مند برای تدریس - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33