مقالات ترجمه شده رشته فیزیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک پزشکی
ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش خطر سرطان دوم روده بعد از پرتو درمانی لگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله قطعه بندی تصاویر پزشکی در واحدهای پردازش گرافیکی (GPUs) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قطعه بندی تصاویر پزشکی در واحدهای پردازش گرافیکی (GPUs) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله تولید و شناسایی آنتی بادی 188Re-C595 برای رادیو ایمونوتراپی سرطان مثانه

ترجمه مقاله تولید و شناسایی آنتی بادی 188Re-C595 برای رادیو ایمونوتراپی سرطان مثانه

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ارزیابی k-Means و بخش بندی تصاویر MR از مغز و فازی C-Means - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی k-Means و بخش بندی تصاویر MR از مغز و فازی C-Means - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک مرور کلی بر رادیوداروهای Ga-68 با کاربردهای توموگرافی انتشار پوزیترون

ترجمه مقاله یک مرور کلی بر رادیوداروهای Ga-68 با کاربردهای توموگرافی انتشار پوزیترون

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آنالوگ ویتامین E به عنوان تعدیل کننده پاسخ به تشعشع - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله آنالوگ ویتامین E به عنوان تعدیل کننده پاسخ به تشعشع - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله بیوفوتون ها و ارتباط زیستی

دانلود ترجمه مقاله بیوفوتون ها و ارتباط زیستی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10