تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله همبستگی بین دزیمتری یدید و دزیمتری اسید ترفتالات برای ارزیابی تولید رادیکال واکنشی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: همبستگی بین دزیمتری یدید و دزیمتری اسید ترفتالات برای ارزیابی تولید رادیکال واکنشی ناشی از فعالیت کاویتاسیون صوتی
عنوان انگلیسی: Correlation between iodide dosimetry and terephthalic acid dosimetry to evaluate the reactive radical production due to the acoustic cavitation activity
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6587 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.22Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی فیزیک، شیمی آلی و فیزیک پزشکی
مجله: آواشیمی فراصوت - Ultrasonic Sonochemistry
دانشگاه: گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
کلمات کلیدی: آواشیمی، پارامترهای تجربی، دزیمتری KI، دزیمتری اسید ترفتالات، کاویتاسیون اینرسیایی، همبستگی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. پیشگفتار

2. مواد و روش‌ها

2.1. نظریه

2.2. محلول دزیمتری

2.3. دزیمتری KI

2.4. دزیمتری اسید ترفتالیک

2.5. راه‌اندازی آزمایش

2.6. تجزیه و تحلیل آماری

3. نتایج

4. بحث

5. نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Acoustic cavitation plays an important role in sonochemical processes and the rate of sonochemical reaction is influenced by sonication parameters. There are several methods to evaluate cavitation activity such as chemical dosimetry. In this study, to comparison between iodide dosimetry and terephthalic acid dosimetry, efficacy of sonication parameters in reactive radical production has been considered by iodide and terephthalic acid dosimetries. For this purpose, efficacy of different exposure parameters on cavitations production by 1 MHz ultrasound has been studied. The absorbance of KI dosimeter was measured by spectrophotometer and the fluorescence of terephthalic acid dosimeter was measured using spectro- fluorometer after sonication. The result of experiments related to sonication time and intensity showed that with increasing time of sonication or intensity, the absorbance is increased. It has been shown that the absorbance for continuous mode is remarkably higher than for pulsing mode (p-value < 0.05). Also results show that with increasing the duty cycles of pulsed field, the inertial cavitation activity is increased. With compensation of sonication time or intensity in different duty cycles, no significant absorbance difference were observed unless 20% duty cycle. A significant correlation between the absorbance and fluorescence intensities (count) at different intensity (R = 0.971), different sonication time (R = 0.999) and different duty cycle (R = 0.967) were observed (p-value < 0.05). It is concluded that the sonication parameters having important influences on reactive radical production. These results suggest that there is a correlation between iodide dosimetry and terephthalic acid dosimetry to examine the acoustic cavitation activity in ultrasound field.

نمونه متن ترجمه

چکیده

کاویتاسیون صوتی، نقش مهمی را در فرایندهای آواشیمی ایفا می‌کند و سرعت واکنش آواشیمی  تحت تاثیر پارامترهای فراصوت است. چند روش برای ارزیابی فعالیت کاویتاسیون وجود دارند مانند دزیمتری شیمیایی. در این مطالعه، برای مقایسه‌ی بین دزیمتری یدید و دزیمتری اسید ترفتالات، کارایی پارامترهای فراصوت در تولید رادیکال واکنشی ، توسط دزیمتری یدید و دزیمتری اسید ترفتالات در نظر گرفته شده است. برای این منظور، کارایی پارامترهای نوردهی مختلف روی تولید کاویتاسیون‌ها توسط 1MHz فراصوت مطالعه شده است. جذب دزیمتر KI   توسط اسپکتروفتومتر  سنجیده شد و فلورسنس (تشعشع)  دزیمتر اسید ترفتالات با استفاده از اسپکتروفلورومتر  پس از پس از فراصوت اندازه‌گیری شد. نتیجه‌ی آزمایش‌های مربوط به زمان و شدت فرصوت نشان دادند که افزایش شدت یا زمان فراصوت، جذب افزایش می‌یابد. نشان داده شده است که جذب برای حالت پیوسته، به طور قابل توجهی بالاتر از جذب برای حالت جهنده (زننده یا پالسی)  است (p-مقدار<0.05). همچنین نتایج نشان می‌دهند که با افزایش چرخه‌های وظیفه‌ی میدان پالس ، فعالیت کاویتاسیون اینرسیایی افزایش می‌یابد. با جبران زمان یا شدت فراصوت در چرخه‌های مختلف وظیفه، هیچ تفاوت جذب قابل توجهی مشاهده نشد به جز 20 درصد چرخه‌ی وظیفه. تفاوت قابل توجهی بین جذب و شدت‌های فلورسنس (شمار) در شدت متفاوت (R=0.971) ، زمان فراصوت متفاوت (R=0.999) ، و چرخه‌ وظیفه‌ی متفاوت   مشاهده شد (p-مقدار کوچکتر از 0.05). نتیجه گرفته شد که پارامترهای فراصوت دارای تاثیرات مهمی روی تولید رادیکال واکنشی هستند. این نتایج نشان می‌دهند که یک همبستگی بین دزیمتری یدید و دزیمتری اسید ترفتالات برای بررسی فعالیت کاویتاسیون صوتی در میدان فراصوت وجود دارد.