مقاله با پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مدیریت منابع انسانی
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر مکان کنترل بر استرس کار و رضایت شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر مکان کنترل بر استرس کار و رضایت شغلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر عوامل رفتاری بر نیت مالکان شرکت های کوچک و متوسط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر عوامل رفتاری بر نیت مالکان شرکت های کوچک و متوسط - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24