تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17