تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16