مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله استفاده از Lidar و GIS جهت بررسی مدیریت آب ‌و خاک در تراس های کشاورزی

ترجمه مقاله استفاده از Lidar و GIS جهت بررسی مدیریت آب ‌و خاک در تراس های کشاورزی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله طرح نقشه برداری موازی داده فضایی بزرگ بر مبنای بردار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طرح نقشه برداری موازی داده فضایی بزرگ بر مبنای بردار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و GIS

ترجمه مقاله نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و GIS

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل با RS و GIS - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل با RS و GIS - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کنترل توپولوژی در VANET و برآورد ظرفیت - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل توپولوژی در VANET و برآورد ظرفیت - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تلفیق داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تلفیق داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16