مقالات ترجمه شده رشته حقوق جزا و جرم شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حقوق جزا و جرم شناسی
ترجمه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله آیا جرم پیشرفته، جرمی با هوش بالا است؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا جرم پیشرفته، جرمی با هوش بالا است؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24