مقالات ترجمه شده رشته مهندسی اپتیک و لیزر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی اپتیک و لیزر
ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

ترجمه مقاله فاکتورهای دینامیکی پلیمرهای هادی به عنوان یک ماده هوشمند

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

ترجمه مقاله سطوح فوق العاده صاف از رویکردهای صاف سازی قالب - نشریه RSC

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله سنگزنی برش شیشه های نوری BK7 با چرخ های الماسه نازک - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله سنگزنی برش شیشه های نوری BK7 با چرخ های الماسه نازک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تبدیل طول موج تمام نوری یک سیگنال پوشیده از هرج و مرج - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تبدیل طول موج تمام نوری یک سیگنال پوشیده از هرج و مرج - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله پروژه متلب در تشخیص نوری کاراکترها

دانلود ترجمه مقاله پروژه متلب در تشخیص نوری کاراکترها

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله آپتوفلوییدیک ها برای کاربرد های بیوفوتونیک - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22