مقالات ترجمه شده رشته مخاطرات آب و هوایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخاطرات آب و هوایی
ترجمه مقاله حفاظت از دشت سیلابی به عنوان یک استراتژی کاهش سیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفاظت از دشت سیلابی به عنوان یک استراتژی کاهش سیل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله توصیف ترکیب یونی TSP و PM10 در طول طوفان های شن خاورمیانه - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت و کنترل سیل برای رودخانه گذار هواهی در چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدیریت غیرساختاری سیل با کاهش اثرات تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت غیرساختاری سیل با کاهش اثرات تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کاهش ریسک سیل در حوزه رودخانه باسکا با اقدامات ساختاری و غیرساختاری

ترجمه مقاله کاهش ریسک سیل در حوزه رودخانه باسکا با اقدامات ساختاری و غیرساختاری

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ریزش یا کشش تدریجی جریان بهمن مرطوب و برفی

ترجمه مقاله ریزش یا کشش تدریجی جریان بهمن مرطوب و برفی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر خطرات تغییر آب و هوایی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله کاربرد مناسب شاخص استاندارد شده بارش در مکان ها و فصول خشک

ترجمه مقاله کاربرد مناسب شاخص استاندارد شده بارش در مکان ها و فصول خشک

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدل انباشتگی یخبندان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی مدل انباشتگی یخبندان - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت هوا - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت هوا - مجله هینداوی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله اثرات تغییر اقلیم بر حرکات توده ای - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات تغییر اقلیم بر حرکات توده ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15