مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین

لیست مقالات ترجمه شده رشته لجستیک و زنجیره تامین
ترجمه مقاله سیستم مشارکتی مدیریت زنجیره تامین برای زنجیره لجستیک دریایی در بنادر

ترجمه مقاله سیستم مشارکتی مدیریت زنجیره تامین برای زنجیره لجستیک دریایی در بنادر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله زمان بندی تولید و چیدمان بهینه در تولید افزوده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله زمان بندی تولید و چیدمان بهینه در تولید افزوده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 33
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله شبیه سازی مبتنی بر مدل چند منظوره برای زنجیره های تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی مبتنی بر مدل چند منظوره برای زنجیره های تامین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت - نشریه امرالد

ترجمه مقاله انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله لجستیک (آمایش) زیست توده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله لجستیک (آمایش) زیست توده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه پایدار: کمک به بازارهای عرضه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره عرضه پایدار: کمک به بازارهای عرضه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله شناسایی عواملی حیاتی در مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شناسایی عواملی حیاتی در مدیریت زنجیره تامین سبز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت خرید و عرضه در یک دیدگاه بازاریابی صنعتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت خرید و عرضه در یک دیدگاه بازاریابی صنعتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله زنجیره تامین خود-فکر - نشریه امرالد

ترجمه مقاله زنجیره تامین خود-فکر - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله پایداری و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز در برزیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پایداری و نوآوری در زنجیره تامین پلاستیک سبز در برزیل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تاثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و برنامه ریزی منابع سازمانی

ترجمه مقاله تاثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و برنامه ریزی منابع سازمانی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11