مقالات ترجمه شده رشته پزشکی مولکولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پزشکی مولکولی
ترجمه مقاله یک نگاه تازه به سلول های iPS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک نگاه تازه به سلول های iPS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سلول های استرومایی مزانشیمی برگرفته از ژل وارتون - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله آنژیوژنز در سرطان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آنژیوژنز در سرطان - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی

ترجمه مقاله استرس اکسیداتیو و آسیب قلبی عروقی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله احیای آسیب عصب لامبوساکرال در موش هایی با مجرای کیتوزان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله احیای آسیب عصب لامبوساکرال در موش هایی با مجرای کیتوزان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله شیگاتوکسین و فاژهای stx متنوع

ترجمه مقاله شیگاتوکسین و فاژهای stx متنوع

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22