تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته هوانوردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته هوانوردی

مبلغ: 85,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 46,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 34 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22