مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مخازن

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مخازن
ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مطالعه عددی بچ ترکیبی نفت خام در یک کانال طویل - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه عددی بچ ترکیبی نفت خام در یک کانال طویل - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17