مقالات ترجمه شده رشته مغناطیس سنجی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مغناطیس سنجی
ترجمه مقاله میدان های الکترومغناطیسی ناشی از امواج درونی اقیانوسی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میدان های الکترومغناطیسی ناشی از امواج درونی اقیانوسی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله میدان مغناطیسی ناشی از امواج دریا - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میدان مغناطیسی ناشی از امواج دریا - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1964
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل سازی گریز از مرکز تعامل بین گسلش معکوس و تونل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی گریز از مرکز تعامل بین گسلش معکوس و تونل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 34