تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته طراحی اصلاحی

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی اصلاحی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17