تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سازه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 23,000 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 20