تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری صنعتی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 3
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 37