مقالات ترجمه شده رشته بیوانفورماتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوانفورماتیک
ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کنفرانس بین المللی پزشکی و زیست شناسی هوشمند (ICIBM) - نشریه BMC

ترجمه مقاله کنفرانس بین المللی پزشکی و زیست شناسی هوشمند (ICIBM) - نشریه BMC

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله کیت ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم و فراتر از آن - نشریه NATURE

ترجمه مقاله کیت ابزار کریسپر برای ویرایش ژنوم و فراتر از آن - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل تکامل بیولوژیکی با نرخ های جهش شرطی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله طبقه بندی تکنیک های یادگیری ماشین در رابطه کمی نانوساختار-فعالیت (QSAR)

ترجمه مقاله طبقه بندی تکنیک های یادگیری ماشین در رابطه کمی نانوساختار-فعالیت (QSAR)

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدل سازی پتری نت شبکه های زیستی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله مدل سازی پتری نت شبکه های زیستی - نشریه Oxford Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله دی ان ای غیر مفید

ترجمه مقاله دی ان ای غیر مفید

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله جلوگیری از ورود پروتئین های کلروپلاست توسط میتوکندری گیاه - نشریه ASPB

ترجمه مقاله جلوگیری از ورود پروتئین های کلروپلاست توسط میتوکندری گیاه - نشریه ASPB

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12