مقالات ترجمه شده رشته بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته بانکداری
ترجمه مقاله ساخت یک نقشه راهبرد برای موسسات بانکداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساخت یک نقشه راهبرد برای موسسات بانکداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکت

ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکت

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله اثرات ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله عوامل موفقیت مهم در فرآیند فروش شخصی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله عوامل موفقیت مهم در فرآیند فروش شخصی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله رضایت مشتریان در بخش بانکداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رضایت مشتریان در بخش بانکداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مسائل مربوط به بانکداری اسلامی و مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسائل مربوط به بانکداری اسلامی و مالی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله انقلاب بانکداری باز

ترجمه مقاله انقلاب بانکداری باز

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله افشای اطلاعات، عملکرد بانک و پایداری بانک - نشریه SSRN

ترجمه مقاله افشای اطلاعات، عملکرد بانک و پایداری بانک - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله نفوذ خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در صنعت بانکداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در صنعت بانکداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله فرکانس گزارشگری مالی بانک ها و کیفیت دارایی ها - نشریه AAAJournals

ترجمه مقاله فرکانس گزارشگری مالی بانک ها و کیفیت دارایی ها - نشریه AAAJournals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 53
صفحات فارسی: 47