مقالات ترجمه شده رشته بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته بانکداری
ترجمه مقاله مدیریت دانش در بانک توسعه آسیا

ترجمه مقاله مدیریت دانش در بانک توسعه آسیا

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط ارزشی جریان های نقدی حاصل از عملیات بانک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله استانداردهای حسابداری و قوانین بانکداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استانداردهای حسابداری و قوانین بانکداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک و فعالیت های پول الکترونیک

ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای بانکداری الکترونیک و فعالیت های پول الکترونیک

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ابتکارات فناورانه در بخش بانکداری هندوستان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ابتکارات فناورانه در بخش بانکداری هندوستان - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله چگونگی به حداکثر رساندن ارزش داده های مشتری توسط بانکها

ترجمه مقاله چگونگی به حداکثر رساندن ارزش داده های مشتری توسط بانکها

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله بررسی راه حل های هوش کسب و کار در صنعت بانکداری و کاربردهای کلان داده

ترجمه مقاله بررسی راه حل های هوش کسب و کار در صنعت بانکداری و کاربردهای کلان داده

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تکنیک های داده کاوی و کاربردهای آن در بخش بانکداری - نشریه IJETAE

ترجمه مقاله تکنیک های داده کاوی و کاربردهای آن در بخش بانکداری - نشریه IJETAE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ساختار مالکیت و ریسک پذیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار مالکیت و ریسک پذیری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بانک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بانک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله اثر پورتال های وب سلف سرویس در کیفیت خدمات آنلاین بانکداری - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله اثر پورتال های وب سلف سرویس در کیفیت خدمات آنلاین بانکداری - نشریه Ccsenet

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اعتبار حسابرس و مدیریت سود - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعتبار حسابرس و مدیریت سود - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت درآمدها در بانک ‌های نقل شده‌ نیجریه

ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت درآمدها در بانک ‌های نقل شده‌ نیجریه

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر ارتباط کلامی بر اتخاذ بانکداری موبایلی در ایران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر ارتباط کلامی بر اتخاذ بانکداری موبایلی در ایران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25