مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد انرژی
ترجمه مقاله ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله توسعه اقتصادی و تقاضا برای انرژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه اقتصادی و تقاضا برای انرژی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20