تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته استخراج فلزات

لیست مقالات ترجمه شده رشته استخراج فلزات

مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 18 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 25

دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات

این مقاله حذف شده است

 

عنوان اصلی : دانلود ترجمه مقاله اثرات نانوذرات Al2O3 بر خصوصیات جریان سیال حفاری

مبلغ: 33,800 تومان
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12