تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته آنالیز عددی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آنالیز عددی

مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 7