مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله

ترجمه مقاله اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13