مقالات ترجمه شده رشته بازرگانی بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازرگانی بین الملل
ترجمه مقاله افزایش مقیاس و مقیاس بندی در یک زمینه کسب و کار بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش مقیاس و مقیاس بندی در یک زمینه کسب و کار بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله کسب و کار بین المللی و حقوق بشر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کسب و کار بین المللی و حقوق بشر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجارت بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شرکت های چندملیتی فناوری از بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله بین المللی سازی و گرایش کارآفرینانه SMEهای خانوادگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بین المللی سازی و گرایش کارآفرینانه SMEهای خانوادگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله متنوع سازی بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله متنوع سازی بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله درک استراتژی محصولات بین المللی در شرکت های چند ملیتی

ترجمه مقاله درک استراتژی محصولات بین المللی در شرکت های چند ملیتی

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین - نشریه Ccsenet

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله رابطه بین شبکه های SME و عملکرد بین المللی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله شبکه جهانی تجارت و محیط زیست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبکه جهانی تجارت و محیط زیست - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل تجدیدنظر شده بین المللی سازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10