مقالات ترجمه شده ارزان مکانیک

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مکانیک
ترجمه مقاله یک سیستم پیزو فعال حلقه بسته MEMS برای تاخیر فعال انتقال - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک سیستم پیزو فعال حلقه بسته MEMS برای تاخیر فعال انتقال - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مطالعه تجربی عبور جریان نانوسیالات از یک ریزمدل به عنوان محیط متخلخل

ترجمه مقاله مطالعه تجربی عبور جریان نانوسیالات از یک ریزمدل به عنوان محیط متخلخل

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله هندسه بهینه چرخ دنده برای تنش فیلت حداقل با استفاده از BEM - نشریه ASME

ترجمه مقاله هندسه بهینه چرخ دنده برای تنش فیلت حداقل با استفاده از BEM - نشریه ASME

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ماشین کاری با جریان ساینده  - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماشین کاری با جریان ساینده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1991
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تحلیل روش محاسبه جریان مدار کوتاه در طراحی نیروگاه بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل روش محاسبه جریان مدار کوتاه در طراحی نیروگاه بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10