مقالات ترجمه شده ارزان عمران

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی عمران
ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب

ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اندازه گیری ویژگی های دینامیکی ستون-خاک منجمد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری ویژگی های دینامیکی ستون-خاک منجمد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله دمپرهای مغناطیس رئولوژیکی الگوی جدید در تکنیک های جداسازی پایه

ترجمه مقاله دمپرهای مغناطیس رئولوژیکی الگوی جدید در تکنیک های جداسازی پایه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مزایای چارچوب ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مزایای چارچوب ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تخلیه آنتی اکسیدان از ژئوممبران پلی اتیلن با تراکم بالا - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تخلیه آنتی اکسیدان از ژئوممبران پلی اتیلن با تراکم بالا - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اسکن لیزر هوایی با چند طول موج برای جستجوی آثار باستانی

ترجمه مقاله اسکن لیزر هوایی با چند طول موج برای جستجوی آثار باستانی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تاثیر زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مقرون به صرفه بودن نگه داری و نوسازی زیرساخت راه آهن - نشریه ASCE

ترجمه مقاله مقرون به صرفه بودن نگه داری و نوسازی زیرساخت راه آهن - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شناسایی شاخص های کیفیت در سیستم حمل و نقل اتوبوس مدرسه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شناسایی شاخص های کیفیت در سیستم حمل و نقل اتوبوس مدرسه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله رفتار ساختاری پوسته بافت سبک وزن، بتن تقویت شده نساجی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار ساختاری پوسته بافت سبک وزن، بتن تقویت شده نساجی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تقویت خاک باقی مانده کره با بیوپلیمر β-1،3/1، 6-گلوکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت خاک باقی مانده کره با بیوپلیمر β-1،3/1، 6-گلوکان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ارزیابی کارایی روش های درخت تصمیم برای رده بندی پوشش زمین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی کارایی روش های درخت تصمیم برای رده بندی پوشش زمین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله سدهای خاکی در مناطق نزدیک گسل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سدهای خاکی در مناطق نزدیک گسل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10