مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
ترجمه مقاله وابستگی معیشت روستایی به منابع جنگلی دره چپروت پاکستان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی معیشت روستایی به منابع جنگلی دره چپروت پاکستان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله طراحی مدل های کسب و کار برای اقتصاد چرخشی - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله آمیزه بازاریابی سبز گرایی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آمیزه بازاریابی سبز گرایی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله ارزشیابی خدمات اکوسیستم برای بهبود حسابداری ملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزشیابی خدمات اکوسیستم برای بهبود حسابداری ملی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله حسابرسی منابع آبی برای حوزه های رودخانه ای دچار تنش شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابرسی منابع آبی برای حوزه های رودخانه ای دچار تنش شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

دانلود ترجمه مقاله شاخص ها و متریک های چشم انداز

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی تولید رسوب و رواناب از حوزه آبخیز مرتفع - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37