مقالات ترجمه شده رشته بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
ترجمه مقاله  کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی ورمیکمپوست برای تثبیت لجن فاضلاب در تیمار گیاهی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE

ترجمه مقاله دسترسی زیستی نانوذرات مهندسی شده در سیستم های خاک - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت خاک با استفاده از الیاف های طبیعی و مصنوعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

دانلود ترجمه مقاله بهبود امنیت غذایی با باغچه های جوامع اگروفارستری - مجله MDPI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله بررسی عملکرد تکامل و جذب املاح تار کشنده در گیاهان - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8