تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته اکولوژی و کنترل بیولوژیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته اکولوژی و کنترل بیولوژیک

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14