دانلود مقالات ترجمه شده مجله JSTOR

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله JSTOR به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله نقد نوشته های فرهنگ و شخصیت - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله نقد نوشته های فرهنگ و شخصیت - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1950
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ماهیت نظریه در سیستم های اطلاعات - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ماهیت نظریه در سیستم های اطلاعات - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 59
ترجمه مقاله دیدگاه ها در خصوص تحقیقات اخیر بازار سرمایه - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله دیدگاه ها در خصوص تحقیقات اخیر بازار سرمایه - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ارزش ها و انتظارات رهبری مدیران آینده - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ارزش ها و انتظارات رهبری مدیران آینده - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ایده های مدیریت عمومی برای شهرهای بزرگ - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ایده های مدیریت عمومی برای شهرهای بزرگ - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مطالبه سلامت در بازاریابی مواد غذایی - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله مطالبه سلامت در بازاریابی مواد غذایی - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله استراتژی سازمانی، ساختار و فرآیند - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله استراتژی سازمانی، ساختار و فرآیند - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله جیرفت و جیرفت آراتا مقاله ای مروری از یوسف مجید زاده - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله سیستم تقاضای نسبتا ایده آل - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله سیستم تقاضای نسبتا ایده آل - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1980
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای از سازمان - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله چارچوبی برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای از سازمان - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1967
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فردیت و معنا در ساخت هنری - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله فردیت و معنا در ساخت هنری - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اهمیت اعتماد در دولت برای مدیریت عمومی

ترجمه مقاله اهمیت اعتماد در دولت برای مدیریت عمومی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1963
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله نقش اجتماعات بندپایان خشکی زی در طرح های حفاظتی - مجله JSTOR

دانلود ترجمه مقاله نقش اجتماعات بندپایان خشکی زی در طرح های حفاظتی - مجله JSTOR

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19