دانلود مقالات ترجمه شده مجله Cambridge

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Cambridge به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تهاجم های زیستی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه Cambridge

ترجمه مقاله تهاجم های زیستی و تنوع زیست فرهنگی - نشریه Cambridge

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله متابولیسم مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا - Cambridge

ترجمه مقاله متابولیسم مرکزی کربن در انگل های لیشمانیا - Cambridge

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده - Cambridge

ترجمه مقاله استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده - Cambridge

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر آموزش بر رفتار غذایی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی در کودکان - Cambridge

ترجمه مقاله تاثیر آموزش بر رفتار غذایی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی در کودکان - Cambridge

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مشارکت در برابر توافق - Cambridge

ترجمه مقاله مشارکت در برابر توافق - Cambridge

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 30