دانلود مقالات ترجمه شده مجله Academic Journals

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Academic Journals به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله بررسی حذف یا عدم لغو استنکاف از رای داوری - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله بررسی حذف یا عدم لغو استنکاف از رای داوری - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله پارارزیتیسم مراقبت والدینی - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله پارارزیتیسم مراقبت والدینی - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله ترس از سقوط در سالمندان - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله ترس از سقوط در سالمندان - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله مروری بر تجمع مالات و سیترات در سلول های میوه ها - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله کنترل مجتمع منابع آب در ایران - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13