تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مسیرهای اپی تلیال در انتقال الکترولیتی شبکه کوروئید

عنوان فارسی: مسیرهای اپی تلیال در انتقال الکترولیتی شبکه کوروئید
عنوان انگلیسی: Epithelial Pathways in Choroid Plexus Electrolyte Transport
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23 (شامل 2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2010 نشریه : Physiology
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات مروری
نوع ارائه مقاله : ژورنال کد محصول : 9916
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.40Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: پزشکی، مغز و اعصاب
مجله: فیزیولوژی - PHYSIOLOGY
دانشگاه: دانشگاه ارهوس، دانمارک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1152/physiol.00011.2010
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مورفولوژی شبکه کوروئید

ترشح CSF

مسیرهای Na+ در شبکه کوروئیدی

حمل کننده های بازولترال یون سدیم

روزن ران لومینال یون سدیم

سایر انتقال دهنده های یون سدیم

مسیرهای یون کلر در شبکه کوروئید

حمل کننده های بازولترال یون کلر

روزن ران های لومینال یون کلر

مسیرهای یون بیکربنات در شبکه کوروئیدی

حمل کننده های بازولترال یون بیکربنات

روزن ران های لومینال بیکربنات

سایر انتقال دهنده های یون بیکربنات

مسیرهای یون پتاسیم در شبکه کوروئید

حمل کننده های بازولترال یون پتاسیم

روزن ران های لومینال پتاسیم و بازیابی یون پتاسیم

روزن ران های بازولترال پتاسیم

انتقال آب با استفاده از شبکه کوروئید

دستورالعمل های آینده

نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

A stable intraventricular milieu is crucial for maintaining normal neuronal function. The choroid plexus epithelium produces the cerebrospinal fluid and in doing so influences the chemical composition of the interstitial fluid of the brain. Here, we review the molecular pathways involved in transport of the electrolytes Na, K, Cl, and HCO3 across the choroid plexus epithelium.

The human brain is a delicate organ that is surrounded by the rigid skull. The effective weight of the brain is reduced from 1,500 to 50 g by being submerged in the cerebrospinal fluid (CSF). This helps reduce the risk of mechanical injury to the brain parenchyma and cerebral blood vessels (51). The CSF is constantly secreted and thus displaces older fluid, which drains into the systemic circulation via the dural sinuses. This creates a flow of fluid through the ventricular system, which is important in maintaining a stable environment within the brain. The flow of CSF also assists in the removal of waste products from the central nervous system, e.g., excess neurotransmitters (43), debris from the surface lining epithelium, bacteria, and viruses (22).

نمونه متن ترجمه

یک محیط بطنی پایدار برای حفظ فعالیت نرمال نورونی ضروری است. اپی تلیوم (بافت پوششی) شبکه کوروئید، مایع مغزی نخاعی تولید کرده و به این ترتیب بر ترکیب شیمیایی آب میان بافتی مغز تاثیر می گذارد. در این مقاله مروری، مسیرهای مولکولی درگیر در انتقال الکترولیتی Na+، Cl-، HCO_3- و K+ در سرتاسر اپی تلیوم شبکه کوروئیدی مورد بررسی قرار می گیرد.

مغز انسان اندامی حساس است که توسط جمجمه ای محکم احاطه می شود. وزن موثر مغز با غوطه ور شدن در مایع مغزی نخاعی، از 1500 تا 50 گرم کاهش می یابد. این موضوع، به کاهش خطر صدمه مکانیکی به پارانشیم مغز و رگ های خونی مغز کمک می کند. CFS پیوسته ترشح و جایگزین مایع قدیمی می شود و از طریق سینوس های وریدی وارد گردش سیستمیک می گردد. این ورود، باعث ایجاد جریان مایع از طریق سیستم بطنی شده و در حفظ محیط پایدار مغز مهم است. جریان CSF به حذف محصولات زائد مثل فرارسان های عصبی اضافی، بقایای حاصل از بافت پوششی سطح مغز، باکتری ها و ویروس ها، از سیستم های عصبی مرکزی کمک می کند.