تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دانش

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دانش

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16