تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته دندانپزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته دندانپزشکی

مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12