تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 43
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8