تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 46
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 7,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 6,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 3