تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته اینترنت و شبکه های گسترده

لیست مقالات ترجمه شده رشته اینترنت و شبکه های گسترده

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 44
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 64 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15