ترجمه مقاله بهبود خواص مقاومت خشک و تر خمیر کارتن کنگره ای کهنه بازیافتی با پلیمر های مختلف - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود خواص مقاومت خشک و تر خمیر کارتن کنگره ای کهنه بازیافتی با پلیمر های مختلف - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهبود خواص مقاومت خشک و تر خمیر کارتن کنگره ای کهنه بازیافتی با استفاده از پلیمر های مختلف
عنوان انگلیسی
Improving wet and dry strength properties of recycled old corrugated carton (OCC) pulp using various polymers
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F916
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی پلیمر و منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم و صنایع چوب و کاغذ، مهندسی مواد مرکب و پلیمریزاسیون
مجله
پلیمرهای کربوهیدرات - Carbohydrate Polymers
دانشگاه
گروه علوم و فناوری چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
کلمات کلیدی
کیتوزان، نشاسته کاتیونی، مقاومت تر، کارتن کنگره ای کهنه، پلی الکل وینیل
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.01.078
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2-مواد وروش ها
2-1 مواد
2-2کاربرد پلیمر ها
2-3 آزمایش تشکیل کاغذ
3-نتایج و بحث
3-1 اثرات پلیمر های بر خواص کاغذ
3-2 اثر افزایش پلیمر
4-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study, the application of different dosages of low and high molecular weights (MW) of chitosan (Ch), cationic starch (CS) and poly vinyl alcohol (PVA) were systematically investigated using old corrugated carton (OCC) furnishes. Various sequences of above-mentioned polymeric additives were also examined to find out the optimal combination for improving both wet and dry tensile strength. For each treatment, 4 handsheets, each having basis weight of 100 g/m2, were made. In general, the tensile strength of handsheets was significantly affected by the addition of polymeric agents. The enhancing effect of additives on dry tensile property was much higher than wet condition. The results also showed that the tensile strength of the samples made from OCC furnishes were improved upon the addition of high molecular weight chitosan (ChI) compared to the untreated ones (control). The low MW chitosan did not change the properties of handsheets dramatically. Application of polymeric agents moderately decreased the stretch to rupture, however with increasing dosage the stretch was improved. Sequential addition of used polymers showed that triple application of polymers was beneficial to both dry and wet tensile strength, although the effect was larger for dry. The best results in wet and dry tensile strengths were achieved using sequential of PVA-ChI-CS. Sequential addition of oppositely charged polymers forms a macromolecular layered structure of polyelectrolytes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه، کاربرد دوز های مختلف وزن های مولکولی بالا و پایین(MW) کیتوزان،نشاسته کاتیونی (CS) و پلی وینیل الکل (PVA) به طور سیستمی با استفاده از پرداخت های کارتن کنگره ای کهنه بررسی شد. توالی های مختلف فعالیت های پلیمری فوق نیز برای یافتن ترکیب بهینه برای بهبود هر دو مقاومت کششی خشک و تر بررسی شدند. برای هر تیمار، 4 کاغذ دست ساز که هر یک دارای ون 100 گرم بر متر مربع بودند ایجاد شدند. به طور کلی، مقاومت کششی کاغذ های دست ساز به طور معنی داری تحت تاثیر افزایش عوامل پلیمری قرار گرفت. بهبود اثر مواد افزونی بر روی خواص کششی خشک بیش از خواص تر بود. نتایج نیز نشان داده است که مقاومت کششی نمونه های ساخته شده از OCC با افزایش کیتوزان با وزن مولکولی با در مقایسه با انواع شاهد بهبود یافت. کیتوزان MW پایین منجر به تغییر خواص کاغذ های دست ساز شد. کاربرد عوامل پلی مری موجب کاهش کشش تا نقطه پارگی شد با این حال با افزایش دوز، کشش بهبود یافت. افزودن متوالی پلیمر ها نشان داد که کاربرد سه باره پلیمر ها برای مقاومت های خشک و تر با توالی PVA-CHI-SC حاصل شد. افزودن متوالی پلیمر های بار منفی تشکیل یک ساختار لایه ای درشت مولکول از پلی الکترولیت ها داد.

بدون دیدگاه